WHITE-THROATED TYRANNULET

PERU

WHITE-TUFTWHITE-THROATED TYRANNULET

BOLIVIA