RUFOUS-NAPED BRUSH-FINCH

ECUADOR

PERU

RUFOUS-NAPED BRUSH FINCH

RUFOUS-NAPED BRUSH FINCH

RUFOUS-NAPED BRUSH FINCH