WHITE-BELLIED ANTPITTA

ECUADOR

WHITE-BELLIED ANTPITTA

ECUADOR

WHITE-BELLIED ANTPITTA