WHITE-THROATED TOUCAN

ECUADOR

GUYANA

PERU

GUYANA